طرز کشیدن الگوی شومیزیه لباس

اندازه هاي مورد نياز جهت كشيدن الگوي پيراهن

 

1-     بالاتنه جلو

2-     بالاتنه پشت

3-     كارور جلو

4-     كارور پشت

5-     فاصله سينه

6-     طول سينه

7-     دور سينه

8-     دور باسن

9-     دور كمر

10-  سرشانه

11-  2/1 گردن

12-  دور حلقه آستين

13-  دور بازو

14-  قد تمام

15-  قد دامن

*      دياگرام اندازه گيري

(2) diagram.JPG

*      درفت الگو

ü      ابتدا مستطيل  abcd را به طول اندازه بالاتنه و عرض 2/1 دور باسن + 10 سانتي متر بكشيد. ضلع cd خط كمر را مشخص مي كند.

 

ü      سپس خط bc را تقسيم بر دو كرده و آنرا e نامگذاري مي كنيم از نقطه d به همان اندازه ce بالا آمده و f مي گذاريم. ضلع ef خط سينه را مشخص مي كند.

ü      حال از خط be را نصف كرده و آنرا g نامگذاري مي كنيم. به مانند بالا از ضلع af پايين آمده و h مي گذاريم. خط gh خط كارور را مشخص مي كند.

(2) 01.JPG

ü      حال از خط cd باندازه 10 سانت پايين رفته و خط باسن كوچك و سپس 10 سانت ديگر پايين رفته و خط باسن بزرگ را مشخص مي كنيم.

(2) 1.JPG

ü      براي رسم خط پهلو به روش زير عمل مي كنيم.

·        ابتدا دور باسن را تقسيم بر 4 مي كنيم.

·        براي رسم خط باسن جلو مقدار بدست آمده را به اضافه 2cm مي نماييم. و آنرا l مي ناميم.

·        براي رسم خط باسن پشت مقدار بدست آمده را منهاي 2cm مي نماييم. و آنرا k مي ناميم.

·        حال دور سينه را تقسيم بر 4 مي كنيم

·        براي رسم خط سينه جلو مقدار بدست آمده را به اضافه 2cm مي نماييم. و آنرا m مي ناميم.

·        براي رسم خط سينه پشت مقدار بدست آمده را منهاي 2cm مي نماييم. و آنرا n مي ناميم.

·        دو نقطه l و m را به هم وصل كرده خط پهلوي الگوي جلو به دست مي آيد.

·        دو نقطه k و n را به هم وصل كرده خط پهلوي الگوي پشت به دست مي آيد.

·        حال از نقطه m  و n  2 سانتي متر به بالا مي رويم.

(2) 2.JPG

ü      حال براي رسم حلقه يقه به روش زير عمل مي كنيم.

·        ابتدا نصف دور گردن را بر 3 تقسيم مي كنيم.

·        براي خط افقي جلو يقه مقدار به دست آمده را به اضافه 0.5 سانت مي كنيم. و از خط يقه به همان اندازه داخل مي رويم و آنرا نقطه q نامگذاري مي كنيم.

·        براي خط افقي پشت و خط عمودي جلو مقدار به دست آمده را به اضافه  1 سانت مي كنيم و آنرا p نامگذاري مي كنيم.

·        براي خط عمودي جلو به اندازه p بالا رفته و از نقطه p به نقطه b يك كمان مي زنيم. اين حلقه يقه جلو را مشخص مي كند.

·        حال مابالتفاوت اندازه بالاتنه جلو پشت را بدست آورده و از خط يقه پشت به همان ميزان بالا يا پايين مي رويم و انرا r نامگذاري مي كنيم. اگر بالاتنه جلو كوچكتر بود به بالا مي رويم و اگر بزرگتر بود پايين.

·        سپس دوباره به ميزان p داخل مي رويم. حال از همان نقطه 2 سانت بالا رفته و آنرا نقطه s مي ناميم. حال از s به r يك كمان مي زنيم و حلقه يقه پشت را مشخص مي كنيم.

(3) 3.JPG

ü      براي رسم حلقه آستين به روش زير عمل مي كنيم.

·        ابتدا كارور جلو و پشت را بر دو تقسيم مي كنيم.

·        براي رسم حلقه آستين جلو از خط كارور و از  نقطه g به اندازه نصف كارور جلو داخل مي رويم و آنرا v مي ناميم.

·        سپس خط qp را بر دو قسمت كرده وخطي عمود بر  آن رسم مي نماييم. سپس اط نقطه p خطي را به خط عمود به اندازه قد سرشانه رسم مي كنيم.

·        حال از اين نقطه و نقطه v و 2 سانت بالاي نقطه m يك حلقه مي زنيم. اين حلقه مي بايست هر سه نقطه را در بر بگيرد.

·        براي رسم حلقه آستين پشت از خط كارور و از نقطه h به اندازه نصف كارور پشت به اضافه 0.5 سانت  داخل مي رويم و آنرا w مي ناميم.

·        سپس از نقطه w به اندازه مقدار p  بالا مي رويم. از اين نقطه به اندازه 1.5 سانت داخل رفته و سپس بهاندازه نصف مابالتفاوت بالاتنه جلو و پشت دوباره بالا مي رويم. و آنرا o نامگذاري مي كنيم.

·        حال از نقطه s به نقطه o يك خط مي كشيم و با آن سرشانه پشت را مشخص مي كنيم. سپس از بالاي n طوري به نقطه o حلقه مي زنيم كه از وسط 1.5 سانت و نقطه كارور پشت w بگذرد.

(3) 4.JPG

 

ادامه دارد

[ دوشنبه ۱۴ بهمن۱۳۸۷ ] [ 15:1 ] [ پریسا ]
[ ]