الگوی شلوار (قسمت پشت)

ابتدا از نقطه c به اندازه 3 سانت بیرون بروید و موازی خط ci به اندازه 18-20 سانت به پایین بروید و قسمت زیپ جلو را ترسیم کنید .

برای رسم الگوی پشت

1-      از نقطه A به میزان 1.5 سانت به سمت چپ و 1.5 –x به سمت بالا بروید و آنرا Bبنامید.

2-      حال دور کمر را بر 4 تقسیم کرده و با 2.5 سانت جمع بزنید و از نقطه A روی خط کمر به سمت راست بیرون بروید  و انرا C بنامید.

3-      از نقطه D به میزان 1+x سانت به سمت چپ و 1.5 –x به سمت بالا بروید و آنرا E بنامید.

4-      حال دور باسن را بر 4 تقسیم کرده و از نقطه D روی خط باسن به سمت راست بیرون بروید  و انرا F بنامید.

5-      از نقطه l روی خط فاق به میزان 1-x به سمت چپ بروید و آنرا G بنامید. و 1-1.5 سانت از نقطه G پایین آمده و آنرا H بنامید.

6-      سپس یک خط منحنی از نقاط B و E و H به مانند شکل زیر رسم کنید.

7-      حال از نقاط m , n, p و q به اندازه 2 سانت بیرون بروید و آنرا M, N, P و Q بنامید.

8-      سپس نقاط D, F, N و Q را به هم و نقاط H, M و P را به هم وصل کنید.

برای رسم پنس پشت

9-      ابتدا DB و FE را بر 2 تقسیم کرده و  خط ST از آن عبور می دهیم و سپس خط گذرنده از بین باسن کوچک و بزرگ را نصف کرده و آنرا W نامگذاری کرده و انتهای پنس قرار می دهیم.

10-    حال از نقطه T به اندازه 1.25 سانت از طرفین بیرون می رویم و آنرا  U  و Y نامگذاری می نماییم و این نقاط را به W وصل کرده و پنس پشت را تشکیل می دهیم.

11-   الگوی شما به پایان رسید از کار خود لذت ببرید.

[ شنبه ۲۱ فروردین۱۳۸۹ ] [ 10:59 ] [ پریسا ]
[ ]