الگوي شلوار (قسمت جلو)

اين الگوي شلوار بر اساس روش اسكانديناوي درس داده مي شود در روش محاسبه زياد با روش گرلاوين تفاوتي ندارد. در آينده درس الگوي شلوار بر اساس روش گرلاوين را آموزش خواهم داد.

در ابتدا اندازه هاي زير را براي كشيدن الگوي شلوار محاسبه كنيد.

 

اندازه بدن 

اندازه بدن + ميزان راحتي 

دور كمر 

*

+2 cm=

دور باسن كوچك

*

 

دور باسن بزرگ

*

+ 4 cm=

قد فاق 

*

 

قد باسن كوچك 

*

 

قد باسن بزرگ 

*

 

قد تمام

*

 

دور زانو

*

 

دور مچ

*

 

حال محاسبات زير را انجام دهيد:

 

اندازه بدن + ميزان راحتي 

به 8 تقسيم كنيد 

به 4 تقسيم كنيد 

به 20 تقسيم كنيد 

دور كمر

*

*

 

 

دور باسن بزرگ

*

*

*

*

دور زانو

*

 

*

 

دور مچ

*

 

*

 

 

 

1-     الگو را با كشيدن خط 1 خطي عمودي كه نشان دهنده قد تمام شلوار مي باشد، شروع كنيد.

2-     خطي افقي عمود بر خط 1 در نقطه A رسم كنيد خط مذكور كه خط كمر مي باشد را 2 نامگذاري مي كنيم.

3-     خطي افقي عمود بر خط 1در نقطه B رسم كنيد خط مذكور كه خط مچ مي باشد را 3 نامگذاري مي كنيم.

4-     از نقطه A به ميزان قد باسن كوچك پايين آمده و آنرا G بناميد حال خطي افقي عمود بر خط  1  در نقطه G رسم كنيد خط مذكور كه خط باسن كوچك مي باشد را 4 نامگذاري مي كنيم.

5-     از نقطه A به ميزان قد باسن بزرگ پايين آمده و آنرا H بناميد حال خطي افقي عمود بر خط 1  در نقطه H رسم كنيد خط مذكور كه خط باسن بزرگ مي باشد را 5 نامگذاري مي كنيم.

6-     از نقطه A به ميزان قد فاق پايين آمده و آنرا O بناميد حال خطي افقي عمود بر خط 1 در نقطه O رسم كنيد خط مذكور كه خط باسن بزرگ مي باشد را 6 نامگذاري مي كنيم.

7-     نقطه وسط خط OB را بيابيد از آن نقطه به ميزان 6 سانت بالا رفته آنرا L بناميد . حال خطي افقي عمود بر خط OB در نقطه L رسم كنيد خط مذكور كه خط زانو مي باشد را 7 نامگذاري مي كنيم.

 

الگوي جلو

 

 

8-     حال دور كمر به اضافه 2 سانت براي گشادي بيشتر را بر 8 تقسيم كرده و از نقطه A به سمت چپ رفته و آنرا c بناميد سپس دور كمر به اضافه 2 سانت براي گشادي بيشتر را بر 8 تقسيم كرده  با 2+1 جمع زده و از نتقطه a به سمت راست رفته و آنرا d بناميد. 2 سانت اضافه شده براي پنس بوده و 1 سانت ديگر براي گشادي و راحتي لباس مس باشد. حال از نقطه d به اندازه 1 سانت بالا رفته و آنرا e بناميد. سپس از نقطه e يك منحني بسيار كم به نقطه a براي نشان دادن خط كمر جلو بكشيد.از نقطه a به اندازه 4.5 سانت به سمت راست رفته و آنرا f نامگذاري كرده  و كشيدن پنس جلو را از اين نقطه آغاز كنيد. از نقطه f به اندازه 2 سانت به سمت راست برويد و آنرا g نامگذاري كرده  و خط gh را عمود بر خط 2 رسم كنيد خط fh را هم به عنوان قسمت ديگر پنس جلو رسم كنيد.

9-     حال دور باسن بزرگ به اضافه 4 سانت براي گشادي بيشتر را بر 8 تقسيم كرده و حاصل بدست امده را از 2 كم كنيد  و از نتقطه k به سمت چپ رفته و آنرا i بناميد. سپس حاصل بدست امده را از 2 جمع كنيد  و از نتقطه k به سمت چپ رفته و آنرا j بناميد. از نقطه j  خطي را عمود بر خط 4  باسن کوچک بكشيد و آنرا b  بناميد. حال از نقطه b يک خط منحني به نقطه d بکشيد

10- از نقطه i  خطي را عمود بر خط 6 فاق بكشيد و از آن نقطه به ميزان x-1 به سمت چپ برويد و آنرا l  بناميد. در نظر داشته باشيد كه1/20 دور باسن بزرگ = x

11-  حال از c خطي صاف به i  و از i  خطي منحني به l  براي كشيدن خط فاق جلو رسم كنيد.

 12- از نقطه o در روي خط زانو به اندازه 4/1 دور زانو منهاي 1 سانت از طرفين بيرون برويد و آنرا m و n بناميد.

13- از نقطه r در روي خط مچ به اندازه  4/1 دور مچ منهاي 1 سانت از طرفين بيرون برويد و آنرا p و q بناميد.

14-  از l خطي صاف به m  و از j خطي صاف به n براي رسم قسمت ران و از m خطي صاف به p و از n خطي صاف به q برا كشيده قسمت پاچه رسم كنيد.

  تا اينجا الگوي قسمت جلوي شلوار تمام شد. قسمت پشت در پست هاي بعدي

[ سه شنبه ۱۸ اسفند۱۳۸۸ ] [ 15:17 ] [ پریسا ]
[ ]