الگوی یقه آرشال

1-     ابتدا از الگوي جلو و پشت به گونه اي رولت كنيد كه سر شانه ها بر هم مماس شوند براي اين كار قبلا بايد  پنس هاي جلو و پشت سر شانه را ببنديد مي توانيد پنس سرشانه جلو را به زير حلقه آستين منتقل كنيد. در ضمن باید قسمت دگمه خور قبلا روی الگو اندازه زده شده باشد که میزان آن ۲ تا ۳ سانت می باشد.

2-      حلقه گردن abc را در نظر بگيريد:

3-     از نقطه a  به اندازه يك سانت خارج شويد و آنرا f بناميد.

4-     از نقطه b  به اندازه يك سانت خارج شويد و آنرا e بناميد.

5-     از نقطه c  به اندازه 12  سانت پايين برويد و آنرا  d بناميد.

6-     منحني abd پايه اصلي الگو مي شود.

7-     حال حلقه جديد fe را بزنيد و به نقطه d وصل كنيد.

8-     منحني fed پايه برگردان يقه را مشخص مي كند.

9-     سپس از نقطه f  به اندازه يك سانت خارج شويد و آنرا m بناميد.

10- از نقطه e  به اندازه يك سانت خارج شويد و آنرا n بناميد.

11- حال حلقه جديد mn را بزنيد و به نقطه d وصل كنيد.

12- از نقطه a  به اندازه 3 سانت داخل شويد و آنرا i بناميد.

13- از نقطه b  به اندازه 3 سانت داخل شويد و آنرا h بناميد.

14- از نقطه d  به اندازه 3  سانت پايين برويد و آنرا  g بناميد.

15- حال حلقه جديد ih را بزنيد و به نقطه g وصل كنيد.

16- منحني imndghi  سجاف يقه را مشخص مي كند.

17-  از نقطه a  به اندازه 6-10 سانت داخل شويد و آنرا p بناميد.

18- از نقطه b  به اندازه 6-10 سانت داخل شويد و آنرا q بناميد.

19- حال حلقه جديد pq را بزنيد و به نقطه d وصل كنيد.

20- حال براي تنظيم دور حلقه يقه  و دور حلقه الگو مقادير بدست آمده را از هم كم مي كنيم

 

21-  بدين منظور پايه اصلي را از پايه سجاف كم مي كنيم و تقسيم بر 2 مي نماييد تا حلقه سجاق گشادي به ميزان حلقه اصلي داشته باشد،  يعني u=1/2(( abd)-(mnd))

22-  حال mn  را به قسمت مساوي تقسيم مي كنيم و به ميزان u به آن اوزمان مي دهيم. سپس pq را به سه قسمت تقسيم مي كنيم و اوزمان ها را در اين نقاط صفر مي كنيم. به عبارتي اندازه pq تغييري نمي كند.

23- حال منحني muundqpm منحني يقه آرشال را تشكيل مي دهد. Mp را روي بسته پارچه قرار دهيد دقت كنيد كه جهت بافت و زاپاس فراموش نشود.

24- منحني muundghi منحني سجاف يقه را تشكيل مي دهد. دقت كنيد كه جهت بافت و زاپاس فراموش نشود.

25-  الگوي شما به پايان رسيد.  


 

[ سه شنبه ۲ تیر۱۳۸۸ ] [ 10:52 ] [ پریسا ]
[ ]